Villkor för deltagandet


A. Inledning

YouGovs verksamhet

YouGov Sweden AB (fortsättningsvis YouGov), Eriksbergsgatan 8B, 114 30 Stockholm, är ett analysinstitut som via Internet genomför marknadsanalyser för företag, organisationer, institutioner och offentliga myndigheter i Sverige och andra länder. En del av YouGovs marknadsanalyser genomförs med hjälp av en panel bestående av personer (hädanefter kallas dessa "panelmedlemmar") som fyller i frågeformulär på Internet, dit de kommer genom inbjudningar som YouGov skickar ut via e-post.

Hur fungerar YouGov-panelen?

Medlemmarna i YouGov-panelen accepterar att ta emot e-post från YouGov med inbjudningar till undersökningar. Panelmedlemmarna är inte förpliktigade till att besvara alla de undersökningar som de blir inbjudna till, utan väljer själva från gång till gång om de vill vara med. Varje frågeformulär kan bara besvaras en enda gång.

Att gå med i YouGov-panelen

Personer som har fyllt 15 år, är bosatta i Sverige och som kan läsa och skriva svenska kan anmäla sig till YouGov-panelen. YouGov har dock rätt att neka en person att vara med i panelen och behöver inte motivera ett sådant avslag. Det är bara tillåtet att ha ett konto (en medlemsprofil) per person i panelen, och det inte tillåtet att registrera sig med en påhittad profil eller utge sig för att vara en annan person. Det går bara att anmäla en enda person per e-postadress. Anställda vid YouGov kan inte vara med i panelen och får endast utprova undersökningarna.

YouGov har rätt att publicera "förnamn och ort" på nyanmälda panelmedlemmar på YouGovs webbplats.

Betalning av välkomstbonus

Nya medlemmar i YouGov-panelen får 100 poäng i välkomstbonus. Poängen sätts in på medlemmens YouGov-konto direkt efter genomförandet av den inledande undersökningen, som skickas via e-post efter registreringen.

Avanmälan och borttagning från YouGov-panelen

En panelmedlem kan när som helst avanmäla sig från panelen och i fortsättningen inte längre få några e-postmeddelanden från YouGov. Det kan dock ta upp till 48 timmar innan avregistreringen är slutförd.

Mer information om vår personuppgiftspolicy finns här.

B. Anonymitet och konfidentialitet

Registrering av grundinformation

I fråga om de statistiska analyser som YouGov levererar till sina kunder behöver YouGov viss bakgrundsinformation (grundläggande data) om panelmedlemmarna, bland annat uppgifter av konfidentiell karaktär som t.ex. panelmedlemmarnas inkomstnivåer. För att en person ska kunna delta i panelen måste YouGov få ta del av en del grundinformation av denna typ. Panelmedlemmarna ger YouGov tillstånd att registrera denna information i en databas. Varje enskild panelmedlem har ett användarnamn (e-postadressen) och väljer själv ett lösenord.

Det är viktigt att den enskilde panelmedlemmen ser till att vid behov uppdatera sina adressuppgifter samt e-postadressen, eller kontaktar info@yougov.se för att få hjälp med detta.

Vidarebefordran av registrerad information

YouGov har endast rätt att vidarebefordra registrerad grundinformation samt svarsdata till sina kunder i form av material som genomgått statistisk bearbetning eller anonymiserats på annat sätt. Namn, postadress, e-postadress eller annan personlig information som kan identifiera en enskild person kommer inte att överlämnas till YouGovs kunder eller andra av YouGov utan föregående skriftligt eller elektroniskt godkännande av detta från de panelmedlemmar det gäller.

Att delta i YouGov-panelen kommer alltså inte att leda till någon form av kontaktförsök eller marknadsföring från andra än YouGov. Läs mer om vår personuppgiftspolicy.

C. Parternas förpliktelser

YouGov skickar ut e-post med inbjudningar till olika undersökningar till panelmedlemmarnas e-postadresser. Varje gång en panelmedlem besvarar en undersökning belönas detta med poäng. Antalet poäng framgår av den aktuella inbjudan. Intjänade poäng kan användas på flera olika sätt (se avsnittet om att tjäna och använda poäng nedan), emellertid kommer vissa undersökningar att honoreras med poäng som enbart kan användas i YouGovs lotteri.

YouGov genomför även undersökningar via mobiltelefon, men där deltar endast panelmedlemmar som uttryckligen har anmält sig för denna typ av kontakt. YouGov måste inte skicka ut undersökningar till samtliga panelmedlemmar vid varje undersökningstillfälle, och YouGov kan heller inte garantera ett minsta eller högsta antal inbjudningar till undersökningar per år.

Det är frivilligt att besvara de olika undersökningarna, och panelmedlemmarna är alltså inte förpliktigade att besvara samtliga inbjudningar de får. Vissa av undersökningarna genomförs i samarbete med YouGovs analyspartners, och kan därför i vissa fall ske via deras undersökningssystem. Det är dock alltid YouGov som dirigerar panelmedlemmarna vidare och som ansvarar för poängtilldelningen. När ett lämpligt antal panelmedlemmar – ur statistisk synvinkel – har besvarat en undersökning har YouGov rätt att avsluta undersökningen och neka ytterligare deltagare.

Besvara undersökningar

Medlemskapet i panelen är personligt, och medlemmen får därför inte låta andra besvara de utsända undersökningarna, om det inte är så att den aktuella undersökningen specifikt begär detta. Panelmedlemmen förpliktigar sig till att svara ärligt och uppriktigt på frågorna (och använda alternativen "vet inte/vill inte svara" om man inte kan eller vill besvara en viss fråga). Om YouGov bedömer att frågorna i undersökningarna inte har besvarats på ett ärligt sätt, om kvaliteten är bristfällig eller om alltför få frågor har besvarats, kommer YouGov att utelämna svaren från undersökningen och åberopa rätten att ta bort medlemmen från panelen. Om panelmedlemmen under en längre sammanhängande period inte har besvarat några undersökningar från YouGov kommer YouGov skriftligen att kontakta medlemmen för att fråga om denne fortfarande vill vara med i panelen.

Upphovsrätt och ömsesidig sekretess

Sekretessen gäller för båda parter. På samma sätt som YouGov har skyldighet att behandla alla panelmedlemmars personuppgifter konfidentiellt, ska panelmedlemmarna också behandla de undersökningar som de tar emot från YouGov konfidentiellt. YouGov har upphovsrätt på undersökningarnas utformning och innehåll, och panelmedlemmarna får därför inte kopiera eller sprida innehållet i undersökningarna (så som text, bilder, video eller ljud) till tredje part.

Inaktivitet

Om en panelmedlem inte har besvarat några undersökningar från YouGov på mer än 12 månader raderas panelmedlemmen automatiskt från panelen. Då har panelmedlemmen inte längre tillgång till sitt konto och eventuella intjänade poäng raderas.

Intjänade poäng har inget utgångsdatum. Men om panelmedlemmen, på grund av 12 månaders inaktivitet i panelen, raderas från panelen raderas också de intjänade poängen.

Registrering av svar vid undersökningarna

Förutom panelmedlemmarnas grundläggande information kommer YouGov via panelmedlemmarnas svar att få tillgång till information om de enskilda medlemmarna. Detta kan gälla information om panelmedlemmens privata sfär, t.ex. uppgifter om politiska åsikter, vilket regleras i danska personuppgiftslagen (lov om behandling af personoplysninger), specifikt i § 7, st. 1, och § 8.

Panelmedlemmarna godkänner att YouGov – med syfte att genomföra statistiska analyser – registrerar de svar panelmedlemmarna ger YouGov i samband med undersökningarna i en databas, däribland information om panelmedlemmarnas privata förhållanden. Panelmedlemmarna ska i detta sammanhang uppmärksamma att en enskild medlem alltid har rätt att låta bli att besvara en undersökning eller utnyttja svarsalternativen "vet inte/vill inte svara" i de fall sådana erbjuds. Varje panelmedlem har när som helst rätt att begära ut den information som YouGov har registrerat om denne. Varje panelmedlem kan dessutom kräva att eventuellt felaktiga uppgifter korrigeras. För vissa undersökningar behöver YouGov svar från en bestämd målgrupp bland panelmedlemmarna.

Panelmedlemmarna godkänner att YouGov vid dessa undersökningar använder den information som finns registrerad om panelmedlemmarna för att kunna välja ut deltagare till denna specifika målgrupp.

Om det, trots YouGovs höga datasäkerhet, skulle förekomma virus i de utsända e-postmeddelandena, accepterar panelmedlemmarna att YouGov inte ansvarar för eventuella följder av detta, och att de därför inte kan ställa några krav på YouGov i anledning härav.

Nyhetsbrev och information från YouGov

YouGov skickar också ut elektroniska nyhetsbrev till panelmedlemmarna med jämna mellanrum med nyheter och annan information från YouGov.

D. Tjäna och använda poäng

Belöning för att besvara undersökningar

Varje gång en panelmedlem besvarar en undersökning via en inbjudan från YouGov till den aktuella personen, och innan YouGov har låst undersökningen, erhåller panelmedlemmen poäng. Antalet poäng varierar från gång till gång, men det uppges alltid i samband med att undersökningen inleds. Normalt kan poängen användas på alla de två sätt som YouGov erbjuder, men i vissa fall gäller de endast för YouGovs lotteri eller YouGovs välgörenhetsaktiviteter. Poängen kan sparas på panelmedlemmens poängkonto som medlemmen sedan kan använda efter eget önskemål.

YouGov erbjuder följande två möjligheter att använda poängen:

Lyxpresentkort: Ett lyxpresentkort är en presentkortskod som ger fritt val bland alla presentkort på Huuray.se. Läs mer här.

Kontakta Huuray!

+45 70224700 
hello@huuray.se

Öppettider

Mån - Fre: 10.00-12.00 - 13.00-15.00
Helg och helgdagar: Stängd

Panelmedlemmarna ger YouGov tillstånd att dela deras namn, postadress och e-postadress med Huuray!. Detta syftar endast till att Huuray! ska kunna lösa in de intjänade poängen.

YouWin: YouGovs eget lotteri för panelmedlemmar. Läs mer om lotteriet här. Dragningen av vinnare sker enligt den årsplan som finns på YouGovs webbplats, och dragningen utförs elektroniskt och är helt slumpmässig. Varje poäng som finns registrerad för den aktuella dragningen ger en lott. YouGov kontaktar vinnarna direkt via e-post.

Vinnarna har 16 dagar på sig att göra anspråk på sin vinst, räknat från och med det datum då e-postmeddelandet skickades från YouGov. Om YouGov inte har hört från vinnaren inom dessa 16 dagar kommer rätten till vinsten att upphöra, och en ny vinnare dras. YouGov förbehåller sig rätten att publicera vinnarnas "förnamn, efternamn, stad och land" på YouGovs webbplats.

YouGov arbetar löpande med att förbättra panelmedlemmarnas möjligheter att utnyttja sina poäng, och därför kan det förekomma förändringar. Den enskilda panelmedlemmen kan själv kontrollera saldot på sitt poängkonto. De vinster och poäng som panelmedlemmen har tjänat går aldrig att växla in mot kontanter. Vinsterna/varorna skickas normalt till panelmedlemmens hemadress. Observera dock att om dessa ska skickas till en adress utanför Norden, då är det mottagaren som får stå för de extra fraktkostnaderna.

I övrigt hänvisas till Partnerstores leveransvillkor. Panelmedlemmarna är förpliktigade att betala skatt på de gåvor som de köper för sina poäng. Panelmedlemmarna är även förpliktigade att betala skatt på de vinster som de har vunnit i YouGovs lotterier.

Det är panelmedlemmarnas eget ansvar att själva uppge värdet på de mottagna gåvorna och vinsterna i självdeklarationen, eftersom YouGov och Partnerstore inte är förpliktigade att informera skattemyndigheterna. Om en panelmedlem av fri vilja avanmäler sig från panelen måste denna person lösa in sina poäng innan avanmälan görs, i annat fall kommer dessa poäng att gå förlorade.

Om en panelmedlem raderas kan den aktuella personen inte längre använda eventuella sparade poäng. Som ovan nämnts råder alltid en tidsfrist på minst 14 dagar innan YouGov raderar en panelmedlem.

Intjänade poäng har inget utgångsdatum. Men om panelmedlemmen, på grund av 12 månaders inaktivitet i panelen, raderas från panelen raderas också de intjänade poängen.

Värvningar

För varje ny medlem som registrerar sig via din värvningslänk och besvarar minst fem undersökningar (utöver den inledande profilundersökningen) får du upp till 200 poäng i form av bonuspoäng.

När du värvar nya panelmedlemmar får du inte utge dig för att representera YouGov och du får inte försöka vilseleda eller lura blivande medlemmar till att använda din värvningslänk för att registrera sig. Du samtycker till att klargöra för alla nya medlemmar du värvar att de kommer att använda en värvningslänk och att du kommer att få bonuspoäng när de har genomfört undersökningarna.

E. Avslutning

Domstolsforum

I händelse av tvist rörande avtalet mellan en panelmedlem och YouGov ska en sådan tvist avgöras i enlighet med svensk lagstiftning. Eventuella domstolsprocesser mot YouGov kan av en panelmedlem endast inledas vid YouGovs lokala domsaga, vilken för närvarande är Stockholms tingsrätt. YouGov kan efter eget skön välja att inleda talan mot en panelmedlem antingen inom den egna domsagan eller vid panelmedlemmens lokala tingsrätt.

Ändring av nuvarande villkor

YouGov förbehåller sig rätten att ändra nuvarande "Villkor för deltagande i YouGov-panelen". Om villkoren förändras kommer medlemmarna att informeras om detta via YouGovs elektroniska nyhetsbrev. Vid ändring av väsentlig karaktär, exempelvis omdisposition av möjligheterna att använda poäng, kommer information om detta att distribueras minst en månad innan ändringen träder i kraft. Alla förfrågningar från panelmedlemmar till YouGov ska ske via e-post till: info@yougov.se eftersom YouGov inte har någon telefonservice

Villkor för deltagande i AdTest-panelen

Se även Villkor för deltagande i AdTest-panelen