Villkor för deltagandet


Välkommen till YouGov - Sverige https://yougov.se Webbplatsen ("Webbplatsen") och YouGovs mobila app (-ar), som för närvarande finns tillgängliga i Apple AppStore och Google Play ("appen"), ägs, drivs och tillhandahålls av YouGov Sverige AB (556603-1364, Eriksbergsgatan 8 B, 114 30 Stockholm) (nedtill kallat "YouGov", "vi", "vår" eller "oss").

Användningen av webbplatsen och appen, inklusive enkätsidor och innehåll som du kan styras till (samlingsnamn: "YouGov-webbsidorna"), medlemskap i konsumentundersökningspanelen som har upprättats och administreras av YouGov ("YouGov- panelen"), samt deltagande i YouGov-aktiviteter av undersökningar, såsom de beskrivs i vår Policy för integritet och kakor  ("YouGov-aktiviteterna"), är underordnade dessa användarvillkor ("Villkoren").

Våra koncernföretag i andra länder bedriver paneler i sina respektive länder, och för dem gäller andra villkor. Om du inte registrerar dig vid den YouGov-panel som drivs av YouGov Sverige AB, ber vi att få hänvisa dig till den webbplats som drivs av respektive företag i YouGov-koncernen.

Vänligen läs vår Policy för integritet och kakor för att förstå hur och varför vi samlar in dina personuppgifter, vem och vilka vi delar den med, samt vilka rättigheter du har samt vilka val du kan göra avseende dessa uppgifter.

1. Bekräftelse och godkännande

1.1.         Genom att kryssa i "Jag samtycker"-rutan under registreringen av ditt medlemsdeltagande i YouGov-panelen ("Medlem"), genom att delta i en YouGov-aktivitet, eller helt enkelt genom att bara tillgå och använda dig av YouGov-webbsidorna, samtycker du till att omfattas av dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, ska du omedelbart lämna YouGov-webbsidorna och/eller sluta delta i YouGov-panelen eller YouGov-aktiviteterna.

1.2.         YouGov förbehåller sig rätten att emellanåt ändra eller justera dessa villkor, eller valfria delar av dem. Du kommer informeras på förhand om samtliga ändringar i god tid innan de träder i kraft. Sådana ändringar kommer aldrig att påverka din rätt till poäng för medverkande i enkäter som du redan har fyllt i innan ändringarna trädde i kraft. Om du fortsätter använda dig av YouGov-webbsidorna, YouGov-panelen eller delta i YouGov-aktiviteterna, efter det att ändringarna har trätt i kraft, innebär det en bekräftelse på att du godtar de ändringar som har gjorts, samt på ditt fortsatta samtycke till att omfattas av dessa ändrade villkor.

 

2. Villkor för deltagande

2.1.         YouGovs registreringsprocess för medlemmar i YouGov-panelen

2.1.1.         För att bli medlem och delta i YouGov-panelen, måste du registrera dig hos YouGov och skapa en panel-medlemskapsprofil genom att följa registreringsprocessen som anges nedtill ("YouGov-registreringsprocessen").

2.1.2.         Kandiderande medlemmar måste fylla i YouGovs registreringsformulär varje gång de vill anslut sig till en YouGov-panel. Registreringsformulären inkluderar:

2.1.2.1.      Formuläret finns tillgängligt på webbplatsen och i appen, men kan även inkludera registreringsformulär på tredje parters webbsidor;

2.1.2.2.      Registreringsformulär som YouGov är värd för med åtkomst via tredjeparters webbplatser; och

2.1.2.3.      Registreringsformulär med åtkomst via länkar i ett e-postmeddelande som skickats ut till dig av tredje part eller av YouGov i de fall då du har samtyckts till att ta emot sådana e-postmeddelanden från dessa källor.

2.1.4.         Kandiderande medlemmar kommer under YouGov-registreringsprocessen att meddelas om eventuella tillägg till dessa villkor, vilket kommer att gälla för medlemskap vid respektive YouGov-panel.

2.1.5.         Du måste vara 15 år eller äldre för att bli medlem i YouGov-panelen. 

2.2.         Information du tillhandahåller oss

2.2.1.         I utbyte mot att YouGov ger dig tillträde till YouGovs-webbsidorna och/eller möjligheten att delta i en YouGov-panel eller YouGov-aktivitet, samtycker du till att:

2.2.1.1.      tillhandahålla sanningsenlig, korrekt, aktuell och komplett information om dig själv i enlighet med vad som efterfrågas under YouGov-registreringsprocessen;

2.2.1.2.      upprätthålla och omgående uppdatera dina medlemsuppgifter inklusive panelmedlemskapsprofilen (enligt definitionen nedtill) så att den fortsätter att vara sanningsenlig, korrekt, aktuell och komplett; samt att

2.2.1.3.      tillhandahålla sanningsenlig, korrekt, aktuell, och komplett information om dig själv i enlighet med vad som efterfrågas i en YouGov-panel, eller YouGov-aktivitet;

2.2.2.         Om tillhandahåller information som är falsk, inkorrekt, inaktuell, ofullständig, eller som inte överensstämmer med tidigare svar på identiska frågor, eller om YouGov har rimliga skäl att misstänka att sådan information är falsk, inkorrekt eller inaktuell, har YouGov rätt att suspendera eller avsluta din aktuella åtkomst till, användning av och/eller deltagande i YouGov-panelen eller YouGov-aktiviteterna. Om YouGov t.ex. med rimliga skäl finner att ditt deltagande i YouGov-aktiviteterna på en återkommande basis visar att du befinner dig, eller bor, på en annan plats än den du angav då du registrerade dig vid YouGov, förbehåller vi oss rätten att inställa, eller avsluta, ditt medlemskap, eller ditt deltagande i YouGov-panelen. Detta utgör föremål för din rätt att neka till att besvara förfrågningar gällande några YouGov-paneler, YouGov-enkäter eller informationsförfrågningar.

2.3.         Din panelmedlemskapsprofil och ditt YouGov-konto

2.3.1.         När medlemmar väl har slutfört registreringsprocessen vid YouGov, kommer de att tillhandahållas en profil ("Panelmedlemskapsprofil") och ett konto ("YouGov-konto") för YouGov-panelen och de poängbelönade YouGov-aktiviteterna (enligt definitionen nedtill).

2.3.2.         Varje medlem tillåts endast en panelmedlemskapsprofil för YouGov-panelen, och endast ett YouGov-konto tillåts per medlem för den poängbelönade YouGov-panelen. Medlemmar som har flera panelmedlemskapsprofiler och/eller YouGov-konton, kan få både få sina primära och sekundära panelmedlemskapsprofiler, samt/eller YouGov-konton raderade. Poäng som erhålls via sekundära YouGov-konton får inte överföras. YouGov kan komma att kräva identitetsbevis i händelse av en eventuell tvist.

2.3.3.         Varje medlem måste använda en unik e-postadress. (Detta innebär t.ex. att familjemedlemmar inte kan ha varsitt konto och använda en gemensam e-postadress, utan de måste ha enskilda konton med enskilda e-postadresser.)

2.3.4.         Endast en individuell medlem får ha åtkomst till varje panelmedlemskapsprofil och YouGov-konto, och inte någon annan person, såvida inte YouGov har samtyckt till och godkänt något annat. Du samtycker till att omedelbart underrätta YouGov om du upptäcker, eller misstänker, obehörig användning av din inloggningsinformation, din panelmedlemskapsprofil och/eller ditt YouGov-konto, eller andra säkerhetsöverträdelser.

2.3.5.         Om någon annan individ får tillgång till ditt YouGov-konto, förbehåller sig YouGov rätten att suspendera din och/eller den andra personens konto, fram till dess att en lösning har hittats. YouGov förbehåller sig rätten att återkräva poäng, eller andra stimulansåtgärder, som har erhållits via den obehöriga användarens åtkomst.

2.3.6.         Medlemmar kan erhålla poäng för sitt YouGov-konto ("poäng") på det sätt som har beskrivits på YouGov-webbsidorna, vilket inkluderar slutförandet av YouGovs registreringsprocess, deltagande i YouGov-panelen, samt tillhörande YouGov-aktiviteter med poängbelöning. Medlemmar kommer att meddelas hur många poäng som kan erhållas för deltagande i en YouGov-panel eller en tillhörande YouGov-aktivitet, via godkänd kommunikation.

2.3.7.         Såvida inte annat har meddelats specifikt, kan poängen bara erhållas genom att samtliga instruktioner för intjänande av poäng följs. Om en medlem underlåter att följa de instruktioner eller processer som krävs kan det leda till att inga poäng tjänas in.

2.3.8.         Poäng som har tjänats in kommer att registreras på ditt YouGov-konto, men inga intjänade poäng kommer kunna lösas in förrän medlemmen (enligt paragraf 2.3.9 nedan) har uppnått den angivna fullgörandenivån, tillsammans med uppgifter om den aktuella belöning/de aktuella belöningar som finns tillgängliga på webbplatsens kontoavsnitt. Om YouGov har stängt av, eller avslutat, ditt YouGov-konto av något av de skäl som anges i dessa villkor, kan inga intjänade poäng lösas in.

2.3.9.         YouGov förbehåller sig rätten att ändra utbudet av YouGov-aktiviteter, YouGov-panelen, eller relaterade YouGov-aktiviteter som medlemmarna kan vara poängberättigade för, samt att variera inbjudningsfrekvensen till sådana aktiviteter. YouGov förbehåller sig även rätten att ändra poängnivån för när sådana poäng kan inlösas.

2.3.10.     Poäng kan inte överlåtas till andra YouGov-konton, eller på annat sätt sammanslås; det är strikt förbjudet att utöva byteshandel med, eller sälja, poäng. Poängen har inget monetärt värde och får inte användas för något annat syfte än för att lösa in tilldelade belöningen.

2.3.11.     YouGov kan emellanåt komma att justera en medlems YouGov-konto uppåt eller nedåt på grund av fel som medlemmar medger kan uppstå, eller vid misstanke om bedrägeri, och vi har full behörighet att göra detta.

2.3.12.     YouGov förbehåller sig rätten att avsluta YouGov-konton som har varit inaktiva under 12 månader eller längre. Med ”inaktiv” avses att medlemmen inte har deltagit i YouGov-panelen eller någon annan relaterad YouGov-aktivitet under den föregående 12-månadersperioden. YouGov kommer att försöka kontakta medlemmen via den angivna e-postadress, om det föreligger en risk för att medlemmens YouGov-konto kommer att avslutas på grund av inaktivitet. Om vi inte får en tillfredsställande reaktion, kommer YouGov-kontot att avslutas, och samtliga oanvända poäng kommer att förverkas.

2.4.         Enkätinbjudningar

2.4.1.         Du samtycker till att:

2.4.1.1            om du registrerar dig som en YouGov-panel är det nödvändigt för ditt deltagande att vi kan skicka e-post och meddelanden till dig med inbjudningar om att delta i forskningsprojekt, vilket kan göras via webbplatsen, via appen, eller personligen; och

2.4.1.2            du kan avsluta ditt medlemskap i enlighet med paragraf 6.1 i dessa villkor, om du inte längre vill ta emot sådana e-postmeddelanden eller meddelanden.

 

3. Prispotter

3.1.         YouGov kan komma att be dig delta i YouGov-aktiviteter där du deltar i en lotteriet, eller kan komma att låta dig använda dina poäng för att delta i en lotteriet. Sådana prisdragningar kommer att regleras av respektive villkor som anges vid varje lotteriet. Läs mer om lotteriet här

 

4. Rekryteringslänkar

4.1.         Du kan få chansen att tjäna in extra poäng genom att rekrytera familjemedlemmar och vänner till YouGov-panelen, förutsatt att de ansluter sig genom att använda en unik rekryteringslänk vi tillhandahåller dig ("rekryteringslänk"). Villkoren för att få sådan extra poängtilldelning förklaras på webbplatsens eller appens konto-avsnitt. När du rekryterar nya panelmedlemmar samtycker du till att inte framställa dig som, eller utge dig för, att företräda YouGov, samt att inte försöka vilseleda eller lura potentiella medlemmar till att använda din rekryteringslänk för sin anslutning. Du samtycker till att klargöra för alla potentiella medlemmar som du rekryterar att de kommer att använda din rekryteringslänk, och att du kommer få poäng om de ansluter sig till YouGov-panelen via din rekryteringslänk.

 

5. Användarinnehåll

5.1.         Användning av YouGov-webbsidorna och deltagande i YouGov-aktiviteterna, eller YouGov-panelen kan innebära att du lämnar in svar på enkäter och annat innehåll till oss ("Användarinnehåll") som kan bli synligt för andra användare av YouGov-webbsidorna.

5.2.         Du samtycker till att du själv uteslutande ansvarar för det användarinnehåll som du tillhandahåller. Detta innebär att det är du, och inte YouGov, som bär det fullständiga ansvaret för allt användarinnehåll som du laddar upp, publicerar, länkar till, skickar via e-post eller på annat sätt sänder via din användning av YouGov-webbsidorna, ditt deltagande i någon av YouGov-aktiviteterna, eller i YouGov-panelen.

5.3.         YouGov varken kontrollerar eller förhandsgranskar det användarinnehåll som publiceras på YouGov-webbsidorna och lämnar inga garantier för att sådant användarinnehåll är korrekt, konfidentiellt eller kvalitetsmässigt, och åtar sig därför ingen ansvarsskyldighet för användarinnehållet.

5.4.         Du förstår att du genom att använda dig av YouGov-webbsidorna kan exponeras för användarinnehåll, och samtycker till att du måste bedöma och hantera alla risker i samband med användningen av allt slags användarinnehåll, vilket inkluderar tilltron till korrekthet, fullständighet eller användbarhet. Utan hinder av det ovanstående har YouGov rätt att enligt eget gottfinnande, vägra, redigera, flytta eller avlägsna sådant användarinnehåll, oavsett om det bryter mot dessa villkor, eller inte.

5.5.        När det gäller allt användarinnehåll som du väljer att skicka till oss överföra till oss (inklusive användarinnehåll som du publicerar på YouGov-webbsidorna), ger du YouGov en royaltybefriad, evärdlig, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt (inbegripet rätt att utfärda underlicenser) att för alla syften och ändamål använda, återge, ändra, anpassa, redigera, publicera, översätta, skapa härledda verk från, utnyttja, framföra och visa detta användarinnehåll (helt eller delvis) över hela världen, och/eller att införliva det i andra verk i valfri form, och med hjälp av valfri, aktuell, eller senare utvecklad media eller teknik.

5.6.        När du använder YouGov-webbsidorna och/eller deltar i YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen samtycker du till att inte:

5.6.1.         ladda upp, publicera, länka till, skicka via e-post eller på annat sätt överföra information som är olaglig i Sverige eller i det land du uppehåller dig i;

5.6.2    ladda upp, publicera, länka till, skicka via e-post eller på annat sätt överföra information som är ärekränkande, kränkande, hotfull, trakasserande, obscen, diskriminerande, sannolikt ångestskapande, är avsedd att uppmana till hat eller på annat sätt är förkastlig enligt den bedömning vi gör efter eget gottfinnande.

5.6.3.         imitera någon person (oavsett om denne lever eller är avliden) eller enhet;

5.6.4.         förfalska sidhuvuden, eller på annat sätt manipulera identiteter för att dölja ursprunget från innehåll som skickas via YouGov-webbsidorna, eller som tillhandahålls genom YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen;

5.6.5.         ladda upp, publicera, länka till eller på annat sätt överföra information som du inte har rätt att överföra.

5.6.6.         ladda upp, länka till, skicka via e-post eller på annat sätt överföra oönskad eller obehörig annonsering, reklammaterial, "skräpmejl", "kedjebrev", ”nätfiskemeddelanden", ”pyramidspel", eller andra typer av kontaktsökande;

5.6.7.         ladda upp, publicera, länka till, skicka e-postmeddelanden eller på annat sätt överföra material som innehåller programvaruvirus eller andra dataprogram eller filer som är utformade för att förorsaka avbrott för, förstöra eller begränsa programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning;

5.6.8.         samla in eller lagra andra personers personuppgifter; eller

5.6.9.         försöka skicka in fler än en röst per enkät eller begå någon annan handling som kan påverka giltigheten av det resultat som uppnåtts vid någon YouGov-aktivitet eller av YouGov-panelen.

 

6. Avslutande av ditt medlemskap

6.1.         Var vänlig kontakta YouGov om du inte längre vill vara medlem. YouGov kommer att avsluta ditt konto och upphöra med att kontakta dig inom sju dagar från att ditt meddelande om att du vill avsluta ditt medlemskap har inkommit. Du samtycker därför till och godtar, att du kan komma att ta emot e-postmeddelanden från YouGov under en period upp till sju dagar efter det att du har meddelat oss att du vill avsluta ditt medlemskap. Om du bestämmer dig för att avsluta ditt medlemskap genom att klicka på knappen ”Avanmälan” på din kontosida vid YouGov, kommer du att behålla de poäng du har tjänat ihop, upphöra att få e-postmeddelanden och meddelanden från YouGov, och inte längre kunna delta i YouGov-panelen eller vid någon YouGov-aktivitet, såvida du inte du återaktiverar ditt YouGov-konto. Om du ber om att ditt YouGov-konto raderas, kommer dina tidigare intjänade poäng att förverkas och du kommer inte kunna återaktivera ditt YouGov-konto.

6.2.         Du samtycker till att YouGov, efter eget gottfinnande, får avsluta eller avbryta ditt YouGov-medlemskap, ditt deltagande i YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen, och avlägsna eller avvisa användarinnehåll av valfri anledning, vilket inkluderar, men inte begränsas till bristande användning, eller om YouGov tror att du har brutit mot, eller handlat i strid eller i icke-överensstämmelse med vad dessa villkors lydelse och innebörd.

6.3.         Du samtycker till att YouGov utan förvarning kan avsluta din åtkomst till YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen enligt bestämmelserna i dessa villkor, och samtycker till att YouGov kan komma att omedelbart avaktivera din registrering som ny medlem och/eller spärra din åtkomst till YouGov-aktiviteter och till YouGov-panelen. Du samtycker även till att inte hålla YouGov ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för en eventuell uppsägning av din åtkomst till YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelen.

6.4.         YouGov förbehåller sig rätten att avsluta YouGov-panelen, eller YouGov-webbsidorna när som helst. Om så sker, och såvida inte annat anges, kommer inte några poäng från YouGov-kontot att lösas in för några medlemmar.

 

7. Din ersättningsskyldighet gentemot oss

7.1.         Du samtycker härmed till att fullt ut ersätta YouGov och dess ledning, tjänstemän, anställda och agenter för all ansvarsskyldighet, samtliga skadestånd, förluster, anspråk (inklusive rimliga rättsliga kostnader) som de drabbas av eller ådrar sig på något sätt med anledning av din användning av YouGov-webbsidorna, tillhandahållet användarinnehåll, eller ditt deltagande i YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen, eller till följd av någon form av överträdelse av dessa villkor, oavsett om en sådan överträdelse begås av dig själv, eller av någon annan person via din panelmedlemskapsprofil eller ditt YouGov-konto på grund av din oaktsamhet.

 

8. Tredjeparters webbplatser

8.1.         Länkar som finns på YouGov-webbsidorna kan leda dig vidare från YouGov-webbsidorna vidare till en annan webbplats/andra webbplatser (”länkade sidor”). De länkade webbplatserna kontrolleras inte av YouGov. YouGov ansvarar inte för och ska inte heller hållas ansvarsskyldig för innehållet på länkade webbplatser, eller för några andra länkar som förekommer på en länkad webbplats, eller eventuella ändringar eller uppdateringar på sådana webbplatser. YouGov bär inte ansvar för webbsändningar eller andra former av sändningar från någon länkad webbplats. YouGov erbjuder dig dessa länkar enbart för din bekvämlighets skull, och en eventuell inkludering av någon länk innebär inte att YouGov godkänner webbplatsen, eller att det föreligger någon koppling till dess operatörer.

 

9. Immateriella rättigheter

9.1.         Webbplatsen och appen, samt alla sidor och allt innehåll på YouGov-webbsidorna, inklusive, men inte begränsat till text, grafik, ljud, video, fotografier, programvara, uppfinningar, undersökningar, logotyper och annat material ("Material"), utgör immateriella rättigheter som tillhör YouGov och dess licensgivare, eller har godkänts för användning av YouGov och dess licensgivare, samt affärspartners och närstående bolag, däribland samtliga varumärken, servicemärken, upphovsrättigheter, patent, databasrättigheter och affärshemligheter som ingår i dessa. Sammanställandet, organiseringen och visningen av innehållet, samt all programvara och alla uppfinningar som används på, och i samband med, YouGov-webbsidorna utgör YouGovs exklusiva egendom. Du får inte, med undantag från vad som uttryckligen är tillåtet i dessa villkor, ändra, kopiera, återge, skapa härledda verk från, återpublicera, visa, ladda upp, publicera, skicka, distribuera, använda eller på något sätt göra innehåll tillgängligt på webbplatsen eller i appen utan att YouGov på förhand har lämnat skriftliga samtycke till det.

 

10. Övriga viktiga villkor

10.1.     Meddelanden om dessa villkor. Samtliga meddelanden från YouGov till medlemmar kommer att skickas till de e-postadresser som medlemmarna har angett under YouGovs registreringsprocess.

10.2    Om en domstol anser att delar av dessa villkor är lagstridiga eller på annat sätt ogiltiga, kommer de övriga att behålla sin giltighet. Var och en av klausulerna i dessa villkor är självständiga i relation till de övriga. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av artiklarna är lagstridiga, kommer de övriga paragraferna att behålla sin giltighet och verkan.

10.3    Förlitande på dessa villkor.  Vi har för avsikt att förlita oss på dessa skriftliga villkor och samtliga handlingar som det uttryckligen hänvisas till i dem med avseende på innehållet i förekommande avtal oss emellan.  Både vi och du kommer att vara juridiskt bundna av dessa villkor.

10.4    Händelser eller omständigheter som ligger bortom vår rimliga kontroll.  Om vi förhindras från, eller drabbas av dröjsmål med att efterleva våra skyldigheter enligt dessa villkor på grund av något som du (eller någon som företräder dig) gör, eller underlåter att göra, eller på grund av händelser eller omständigheter som ligger bortom vår rimliga kontroll, ska inte vår oförmåga eller dröjsmål med att efterleva våra skyldigheter anses bryta mot dessa villkor. Exempel på sådana händelser och omständigheter inbegriper brand, översvämning och andra naturkatastrofer, strejker, handelstvister, lockouter, import- eller exportrestriktioner, upplopp, olyckor, avbrott i energiförsörjningen, civila oroligheter, terrorhandlingar, eller krig.

10.5    Hänvisningar till ”inklusive” och andra liknande uttryck.  I dessa villkor begränsas inte meningen av ord som kommer före uttrycken "inkluderar", "inklusive", "inbegriper", "övriga" "andra", "exempelvis","t.ex.", "såsom", eller "i synnerhet" (eller andra liknande uttryck) till betydelsen av de ord som förekommer före ett sådant uttryck.

10.6    Vi kan komma att överföra detta avtal till någon annan. Vi kan enligt dessa villkor överföra våra rättigheter och skyldigheter till en annan organisation. Vi kommer att kontakta dig och underrätta dig om det i händelse av att vi planerar att göra detta. Om du är missnöjd med överföringen kan du kontakta oss för att avsluta ditt medlemskap inom 14 dagar från det att vi har informerat dig om överföringen.

10.7    Du behöver vårt samtycke för att överföra dina rättigheter till någon annan.  Du får bara överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker till det.

10.8    Ingen annan har några rättigheter enligt dessa villkor. Det avtal som har slutits enligt dessa villkor gäller mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att genomdriva något av dess villkor. Ingendera av parterna kommer att behöva få tillståndet från någon annan person för att kunna avsluta avtalsförhållandet oss emellan, eller för att genomföra ändringar av dessa villkor.

10.9    Språk.  Dessa villkor kan komma att presenteras för dig på fler än ett språk. Den svenskspråkiga versionen av dessa villkor ska äga företräde.  Samtliga avtal oss emellan kommer att ingås på svenska.

10.10  Även om vi dröjer med att genomdriva ett avtal, kan vi fortfarande komma att genomdriva det i ett senare skede. Om vi inte genast insisterar på att du vidtar någon villkorsenlig åtgärd, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig gällande avseende ett avtalsbrott, innebär det inte att du inte behöver vidta dessa åtgärder, och det kommer inte förhindra oss från att vidta åtgärder mot dig i ett senare skede.

10.11  Lagar som är tillämpliga för dessa villkor, samt vart du kan hänvända dig för att väcka talan. Dessa villkor lyder under svensk lagstiftning. Du kan väcka talan vid svensk domstol i enlighet med svensk lagstiftning.

Senaste uppdatering: den 23 maj 2018

Villkor för deltagande i AdTest-panelen

Se även Villkor för deltagande i AdTest-panelen

Kontakta oss