Villkor för deltagandet


Välkommen till YouGov - Sverige https://yougov.se Webbplatsen ("Webbplatsen") och YouGovs mobila app (-ar), som för närvarande finns tillgängliga i Apple AppStore och Google Play ("appen"), ägs, drivs och tillhandahålls av YouGov Sverige AB (556603-1364, Eriksbergsgatan 8 B, 114 30 Stockholm) (nedtill kallat "YouGov", "vi", "vår" eller "oss").

Användningen av webbplatsen och appen, inklusive enkätsidor och innehåll som du kan styras till (samlingsnamn: "YouGov-webbsidorna"), medlemskap i konsumentundersökningspanelen som har upprättats och administreras av YouGov ("YouGov- panelen"), samt deltagande i YouGov-aktiviteter av undersökningar, såsom de beskrivs i vår Policy för integritet och kakor  ("YouGov-aktiviteterna"), är underordnade dessa användarvillkor ("Villkoren").

Våra koncernföretag i andra länder bedriver paneler i sina respektive länder, och för dem gäller andra villkor. Om du inte registrerar dig vid den YouGov-panel som drivs av YouGov Sverige AB, ber vi att få hänvisa dig till den webbplats som drivs av respektive företag i YouGov-koncernen.

Vänligen läs vår Policy för integritet och kakor för att förstå hur och varför vi samlar in dina personuppgifter, vem och vilka vi delar den med, samt vilka rättigheter du har samt vilka val du kan göra avseende dessa uppgifter.

1. Bekräftelse och godkännande

1.1.         Genom att kryssa i "Jag samtycker"-rutan under registreringen av ditt medlemsdeltagande i YouGov-panelen ("Medlem"), genom att delta i en YouGov-aktivitet, eller helt enkelt genom att bara tillgå och använda dig av YouGov-webbsidorna, samtycker du till att omfattas av dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, ska du omedelbart lämna YouGov-webbsidorna och/eller sluta delta i YouGov-panelen eller YouGov-aktiviteterna.

1.2.         YouGov förbehåller sig rätten att emellanåt ändra eller justera dessa villkor, eller valfria delar av dem. Du kommer informeras på förhand om samtliga ändringar i god tid innan de träder i kraft. Sådana ändringar kommer aldrig att påverka din rätt till poäng för medverkande i enkäter som du redan har fyllt i innan ändringarna trädde i kraft. Om du fortsätter använda dig av YouGov-webbsidorna, YouGov-panelen eller delta i YouGov-aktiviteterna, efter det att ändringarna har trätt i kraft, innebär det en bekräftelse på att du godtar de ändringar som har gjorts, samt på ditt fortsatta samtycke till att omfattas av dessa ändrade villkor.

 

2. Villkor för deltagande

2.1.         YouGovs registreringsprocess för medlemmar i YouGov-panelen

2.1.1.         För att bli medlem och delta i YouGov-panelen, måste du registrera dig hos YouGov och skapa en panel-medlemskapsprofil genom att följa registreringsprocessen som anges nedtill ("YouGov-registreringsprocessen").

2.1.2.         Kandiderande medlemmar måste fylla i YouGovs registreringsformulär varje gång de vill anslut sig till en YouGov-panel. Registreringsformulären inkluderar:

2.1.2.1.      Formuläret finns tillgängligt på webbplatsen och i appen, men kan även inkludera registreringsformulär på tredje parters webbsidor;

2.1.2.2.      Registreringsformulär som YouGov är värd för med åtkomst via tredjeparters webbplatser; och

2.1.2.3.      Registreringsformulär med åtkomst via länkar i ett e-postmeddelande som skickats ut till dig av tredje part eller av YouGov i de fall då du har samtyckts till att ta emot sådana e-postmeddelanden från dessa källor.

2.1.4.         Kandiderande medlemmar kommer under YouGov-registreringsprocessen att meddelas om eventuella tillägg till dessa villkor, vilket kommer att gälla för medlemskap vid respektive YouGov-panel.

2.1.5.         Du måste vara 16 år eller äldre för att bli medlem i YouGov-panelen. 

2.2.         Information du tillhandahåller oss

2.2.1.         I utbyte mot att YouGov ger dig tillträde till YouGovs-webbsidorna och/eller möjligheten att delta i en YouGov-panel eller YouGov-aktivitet, samtycker du till att:

2.2.1.1.      tillhandahålla sanningsenlig, korrekt, aktuell och komplett information om dig själv i enlighet med vad som efterfrågas under YouGov-registreringsprocessen;

2.2.1.2.      upprätthålla och omgående uppdatera dina medlemsuppgifter inklusive panelmedlemskapsprofilen (enligt definitionen nedtill) så att den fortsätter att vara sanningsenlig, korrekt, aktuell och komplett; samt att

2.2.1.3.      tillhandahålla sanningsenlig, korrekt, aktuell, och komplett information om dig själv i enlighet med vad som efterfrågas i en YouGov-panel, eller YouGov-aktivitet;

2.2.2.         Om tillhandahåller information som är falsk, inkorrekt, inaktuell, ofullständig, eller som inte överensstämmer med tidigare svar på identiska frågor, eller om YouGov har rimliga skäl att misstänka att sådan information är falsk, inkorrekt eller inaktuell, har YouGov rätt att suspendera eller avsluta din aktuella åtkomst till, användning av och/eller deltagande i YouGov-panelen eller YouGov-aktiviteterna. Om YouGov t.ex. med rimliga skäl finner att ditt deltagande i YouGov-aktiviteterna på en återkommande basis visar att du befinner dig, eller bor, på en annan plats än den du angav då du registrerade dig vid YouGov, förbehåller vi oss rätten att inställa, eller avsluta, ditt medlemskap, eller ditt deltagande i YouGov-panelen. Detta utgör föremål för din rätt att neka till att besvara förfrågningar gällande några YouGov-paneler, YouGov-enkäter eller informationsförfrågningar.

2.3.         Din panelmedlemskapsprofil och ditt YouGov-konto

2.3.1.         När medlemmar väl har slutfört registreringsprocessen vid YouGov, kommer de att tillhandahållas en profil ("Panelmedlemskapsprofil") och ett konto ("YouGov-konto") för YouGov-panelen och de poängbelönade YouGov-aktiviteterna (enligt definitionen nedtill).

2.3.2.         Varje medlem tillåts endast en panelmedlemskapsprofil för YouGov-panelen, och endast ett YouGov-konto tillåts per medlem för den poängbelönade YouGov-panelen. Medlemmar som har flera panelmedlemskapsprofiler och/eller YouGov-konton, kan få både få sina primära och sekundära panelmedlemskapsprofiler, samt/eller YouGov-konton raderade. Poäng som erhålls via sekundära YouGov-konton får inte överföras. YouGov kan komma att kräva identitetsbevis i händelse av en eventuell tvist.

2.3.3.         Varje medlem måste använda en unik e-postadress. (Detta innebär t.ex. att familjemedlemmar inte kan ha varsitt konto och använda en gemensam e-postadress, utan de måste ha enskilda konton med enskilda e-postadresser.)

2.3.4.         Endast en individuell medlem får ha åtkomst till varje panelmedlemskapsprofil och YouGov-konto, och inte någon annan person, såvida inte YouGov har samtyckt till och godkänt något annat. Du samtycker till att omedelbart underrätta YouGov om du upptäcker, eller misstänker, obehörig användning av din inloggningsinformation, din panelmedlemskapsprofil och/eller ditt YouGov-konto, eller andra säkerhetsöverträdelser.

2.3.5.         Om någon annan individ får tillgång till ditt YouGov-konto, förbehåller sig YouGov rätten att suspendera din och/eller den andra personens konto, fram till dess att en lösning har hittats. YouGov förbehåller sig rätten att återkräva poäng, eller andra stimulansåtgärder, som har erhållits via den obehöriga användarens åtkomst.

2.3.6.         Medlemmar kan erhålla poäng för sitt YouGov-konto ("poäng") på det sätt som har beskrivits på YouGov-webbsidorna, vilket inkluderar slutförandet av YouGovs registreringsprocess, deltagande i YouGov-panelen, samt tillhörande YouGov-aktiviteter med poängbelöning. Medlemmar kommer att meddelas hur många poäng som kan erhållas för deltagande i en YouGov-panel eller en tillhörande YouGov-aktivitet, via godkänd kommunikation.

2.3.7.         Såvida inte annat har meddelats specifikt, kan poängen bara erhållas genom att samtliga instruktioner för intjänande av poäng följs. Om en medlem underlåter att följa de instruktioner eller processer som krävs kan det leda till att inga poäng tjänas in.

2.3.8.         Poäng som har tjänats in kommer att registreras på ditt YouGov-konto, men inga intjänade poäng kommer kunna lösas in förrän medlemmen (enligt paragraf 2.3.9 nedan) har uppnått den angivna fullgörandenivån, tillsammans med uppgifter om den aktuella belöning/de aktuella belöningar som finns tillgängliga på webbplatsens kontoavsnitt. Om YouGov har stängt av, eller avslutat, ditt YouGov-konto av något av de skäl som anges i dessa villkor, kan inga intjänade poäng lösas in.

2.3.9.         YouGov förbehåller sig rätten att ändra utbudet av YouGov-aktiviteter, YouGov-panelen, eller relaterade YouGov-aktiviteter som medlemmarna kan vara poängberättigade för, samt att variera inbjudningsfrekvensen till sådana aktiviteter. YouGov förbehåller sig även rätten att ändra poängnivån för när sådana poäng kan inlösas.

2.3.10.     Poäng kan inte överlåtas till andra YouGov-konton, eller på annat sätt sammanslås; det är strikt förbjudet att utöva byteshandel med, eller sälja, poäng. Poängen har inget monetärt värde och får inte användas för något annat syfte än för att lösa in tilldelade belöningen.

2.3.11.     YouGov kan emellanåt komma att justera en medlems YouGov-konto uppåt eller nedåt på grund av fel som medlemmar medger kan uppstå, eller vid misstanke om bedrägeri, och vi har full behörighet att göra detta.

2.3.12.     YouGov förbehåller sig rätten att avsluta YouGov-konton som har varit inaktiva under 12 månader eller längre. Med ”inaktiv” avses att medlemmen inte har deltagit i YouGov-panelen eller någon annan relaterad YouGov-aktivitet under den föregående 12-månadersperioden. YouGov kommer att försöka kontakta medlemmen via den angivna e-postadress, om det föreligger en risk för att medlemmens YouGov-konto kommer att avslutas på grund av inaktivitet. Om vi inte får en tillfredsställande reaktion, kommer YouGov-kontot att avslutas, och samtliga oanvända poäng kommer att förverkas.

2.4.         Enkätinbjudningar

2.4.1.         Du samtycker till att:

2.4.1.1            om du registrerar dig som en YouGov-panel är det nödvändigt för ditt deltagande att vi kan skicka e-post och meddelanden till dig med inbjudningar om att delta i forskningsprojekt, vilket kan göras via webbplatsen, via appen, eller personligen; och

2.4.1.2            du kan avsluta ditt medlemskap i enlighet med paragraf 6.1 i dessa villkor, om du inte längre vill ta emot sådana e-postmeddelanden eller meddelanden.

 

3. Prispotter

3.1.         YouGov kan komma att be dig delta i YouGov-aktiviteter där du deltar i en lotteriet, eller kan komma att låta dig använda dina poäng för att delta i en lotteriet. Sådana prisdragningar kommer att regleras av respektive villkor som anges vid varje lotteriet. Läs mer om lotteriet här

 

4. Rekryteringslänkar

4.1.         Du kan få chansen att tjäna in extra poäng genom att rekrytera familjemedlemmar och vänner till YouGov-panelen, förutsatt att de ansluter sig genom att använda en unik rekryteringslänk vi tillhandahåller dig ("rekryteringslänk"). Villkoren för att få sådan extra poängtilldelning förklaras på webbplatsens eller appens konto-avsnitt. När du rekryterar nya panelmedlemmar samtycker du till att inte framställa dig som, eller utge dig för, att företräda YouGov, samt att inte försöka vilseleda eller lura potentiella medlemmar till att använda din rekryteringslänk för sin anslutning. Du samtycker till att klargöra för alla potentiella medlemmar som du rekryterar att de kommer att använda din rekryteringslänk, och att du kommer få poäng om de ansluter sig till YouGov-panelen via din rekryteringslänk.

 

5. Användarinnehåll

5.1.         Användning av YouGov-webbsidorna och deltagande i YouGov-aktiviteterna, eller YouGov-panelen kan innebära att du lämnar in svar på enkäter och annat innehåll till oss ("Användarinnehåll") som kan bli synligt för andra användare av YouGov-webbsidorna.

5.2.         Du samtycker till att du själv uteslutande ansvarar för det användarinnehåll som du tillhandahåller. Detta innebär att det är du, och inte YouGov, som bär det fullständiga ansvaret för allt användarinnehåll som du laddar upp, publicerar, länkar till, skickar via e-post eller på annat sätt sänder via din användning av YouGov-webbsidorna, ditt deltagande i någon av YouGov-aktiviteterna, eller i YouGov-panelen.

5.3.         YouGov varken kontrollerar eller förhandsgranskar det användarinnehåll som publiceras på YouGov-webbsidorna och lämnar inga garantier för att sådant användarinnehåll är korrekt, konfidentiellt eller kvalitetsmässigt, och åtar sig därför ingen ansvarsskyldighet för användarinnehållet.

5.4.         Du förstår att du genom att använda dig av YouGov-webbsidorna kan exponeras för användarinnehåll, och samtycker till att du måste bedöma och hantera alla risker i samband med användningen av allt slags användarinnehåll, vilket inkluderar tilltron till korrekthet, fullständighet eller användbarhet. Utan hinder av det ovanstående har YouGov rätt att enligt eget gottfinnande, vägra, redigera, flytta eller avlägsna sådant användarinnehåll, oavsett om det bryter mot dessa villkor, eller inte.

5.5.        När det gäller allt användarinnehåll som du väljer att skicka till oss överföra till oss (inklusive användarinnehåll som du publicerar på YouGov-webbsidorna), ger du YouGov en royaltybefriad, evärdlig, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt (inbegripet rätt att utfärda underlicenser) att för alla syften och ändamål använda, återge, ändra, anpassa, redigera, publicera, översätta, skapa härledda verk från, utnyttja, framföra och visa detta användarinnehåll (helt eller delvis) över hela världen, och/eller att införliva det i andra verk i valfri form, och med hjälp av valfri, aktuell, eller senare utvecklad media eller teknik.

5.6.        När du använder YouGov-webbsidorna och/eller deltar i YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen samtycker du till att inte:

5.6.1.         ladda upp, publicera, länka till, skicka via e-post eller på annat sätt överföra information som är olaglig i Sverige eller i det land du uppehåller dig i;

5.6.2    ladda upp, publicera, länka till, skicka via e-post eller på annat sätt överföra information som är ärekränkande, kränkande, hotfull, trakasserande, obscen, diskriminerande, sannolikt ångestskapande, är avsedd att uppmana till hat eller på annat sätt är förkastlig enligt den bedömning vi gör efter eget gottfinnande.

5.6.3.         imitera någon person (oavsett om denne lever eller är avliden) eller enhet;

5.6.4.         förfalska sidhuvuden, eller på annat sätt manipulera identiteter för att dölja ursprunget från innehåll som skickas via YouGov-webbsidorna, eller som tillhandahålls genom YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen;

5.6.5.         ladda upp, publicera, länka till eller på annat sätt överföra information som du inte har rätt att överföra.

5.6.6.         ladda upp, länka till, skicka via e-post eller på annat sätt överföra oönskad eller obehörig annonsering, reklammaterial, "skräpmejl", "kedjebrev", ”nätfiskemeddelanden", ”pyramidspel", eller andra typer av kontaktsökande;

5.6.7.         ladda upp, publicera, länka till, skicka e-postmeddelanden eller på annat sätt överföra material som innehåller programvaruvirus eller andra dataprogram eller filer som är utformade för att förorsaka avbrott för, förstöra eller begränsa programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning;

5.6.8.         samla in eller lagra andra personers personuppgifter; eller

5.6.9.         försöka skicka in fler än en röst per enkät eller begå någon annan handling som kan påverka giltigheten av det resultat som uppnåtts vid någon YouGov-aktivitet eller av YouGov-panelen.

 

6. Avslutande av ditt medlemskap

6.1.         Var vänlig kontakta YouGov om du inte längre vill vara medlem. YouGov kommer att avsluta ditt konto och upphöra med att kontakta dig inom sju dagar från att ditt meddelande om att du vill avsluta ditt medlemskap har inkommit. Du samtycker därför till och godtar, att du kan komma att ta emot e-postmeddelanden från YouGov under en period upp till sju dagar efter det att du har meddelat oss att du vill avsluta ditt medlemskap. Om du bestämmer dig för att avsluta ditt medlemskap genom att klicka på knappen ”Avanmälan” på din kontosida vid YouGov, kommer du att behålla de poäng du har tjänat ihop, upphöra att få e-postmeddelanden och meddelanden från YouGov, och inte längre kunna delta i YouGov-panelen eller vid någon YouGov-aktivitet, såvida du inte du återaktiverar ditt YouGov-konto. Om du ber om att ditt YouGov-konto raderas, kommer dina tidigare intjänade poäng att förverkas och du kommer inte kunna återaktivera ditt YouGov-konto.

6.2.         Du samtycker till att YouGov, efter eget gottfinnande, får avsluta eller avbryta ditt YouGov-medlemskap, ditt deltagande i YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen, och avlägsna eller avvisa användarinnehåll av valfri anledning, vilket inkluderar, men inte begränsas till bristande användning, eller om YouGov tror att du har brutit mot, eller handlat i strid eller i icke-överensstämmelse med vad dessa villkors lydelse och innebörd.

6.3.         Du samtycker till att YouGov utan förvarning kan avsluta din åtkomst till YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen enligt bestämmelserna i dessa villkor, och samtycker till att YouGov kan komma att omedelbart avaktivera din registrering som ny medlem och/eller spärra din åtkomst till YouGov-aktiviteter och till YouGov-panelen. Du samtycker även till att inte hålla YouGov ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för en eventuell uppsägning av din åtkomst till YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelen.

6.4.         YouGov förbehåller sig rätten att avsluta YouGov-panelen, eller YouGov-webbsidorna när som helst. Om så sker, och såvida inte annat anges, kommer inte några poäng från YouGov-kontot att lösas in för några medlemmar.

 

7. Din ersättningsskyldighet gentemot oss

7.1.         Du samtycker härmed till att fullt ut ersätta YouGov och dess ledning, tjänstemän, anställda och agenter för all ansvarsskyldighet, samtliga skadestånd, förluster, anspråk (inklusive rimliga rättsliga kostnader) som de drabbas av eller ådrar sig på något sätt med anledning av din användning av YouGov-webbsidorna, tillhandahållet användarinnehåll, eller ditt deltagande i YouGov-aktiviteterna eller YouGov-panelen, eller till följd av någon form av överträdelse av dessa villkor, oavsett om en sådan överträdelse begås av dig själv, eller av någon annan person via din panelmedlemskapsprofil eller ditt YouGov-konto på grund av din oaktsamhet.

 

8. Tredjeparters webbplatser

8.1.         Länkar som finns på YouGov-webbsidorna kan leda dig vidare från YouGov-webbsidorna vidare till en annan webbplats/andra webbplatser (”länkade sidor”). De länkade webbplatserna kontrolleras inte av YouGov. YouGov ansvarar inte för och ska inte heller hållas ansvarsskyldig för innehållet på länkade webbplatser, eller för några andra länkar som förekommer på en länkad webbplats, eller eventuella ändringar eller uppdateringar på sådana webbplatser. YouGov bär inte ansvar för webbsändningar eller andra former av sändningar från någon länkad webbplats. YouGov erbjuder dig dessa länkar enbart för din bekvämlighets skull, och en eventuell inkludering av någon länk innebär inte att YouGov godkänner webbplatsen, eller att det föreligger någon koppling till dess operatörer.

 

9. Immateriella rättigheter

9.1.         Webbplatsen och appen, samt alla sidor och allt innehåll på YouGov-webbsidorna, inklusive, men inte begränsat till text, grafik, ljud, video, fotografier, programvara, uppfinningar, undersökningar, logotyper och annat material ("Material"), utgör immateriella rättigheter som tillhör YouGov och dess licensgivare, eller har godkänts för användning av YouGov och dess licensgivare, samt affärspartners och närstående bolag, däribland samtliga varumärken, servicemärken, upphovsrättigheter, patent, databasrättigheter och affärshemligheter som ingår i dessa. Sammanställandet, organiseringen och visningen av innehållet, samt all programvara och alla uppfinningar som används på, och i samband med, YouGov-webbsidorna utgör YouGovs exklusiva egendom. Du får inte, med undantag från vad som uttryckligen är tillåtet i dessa villkor, ändra, kopiera, återge, skapa härledda verk från, återpublicera, visa, ladda upp, publicera, skicka, distribuera, använda eller på något sätt göra innehåll tillgängligt på webbplatsen eller i appen utan att YouGov på förhand har lämnat skriftliga samtycke till det.

 

10. Övriga viktiga villkor

10.1.     Meddelanden om dessa villkor. Samtliga meddelanden från YouGov till medlemmar kommer att skickas till de e-postadresser som medlemmarna har angett under YouGovs registreringsprocess.

10.2    Om en domstol anser att delar av dessa villkor är lagstridiga eller på annat sätt ogiltiga, kommer de övriga att behålla sin giltighet. Var och en av klausulerna i dessa villkor är självständiga i relation till de övriga. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av artiklarna är lagstridiga, kommer de övriga paragraferna att behålla sin giltighet och verkan.

10.3    Förlitande på dessa villkor.  Vi har för avsikt att förlita oss på dessa skriftliga villkor och samtliga handlingar som det uttryckligen hänvisas till i dem med avseende på innehållet i förekommande avtal oss emellan.  Både vi och du kommer att vara juridiskt bundna av dessa villkor.

10.4    Händelser eller omständigheter som ligger bortom vår rimliga kontroll.  Om vi förhindras från, eller drabbas av dröjsmål med att efterleva våra skyldigheter enligt dessa villkor på grund av något som du (eller någon som företräder dig) gör, eller underlåter att göra, eller på grund av händelser eller omständigheter som ligger bortom vår rimliga kontroll, ska inte vår oförmåga eller dröjsmål med att efterleva våra skyldigheter anses bryta mot dessa villkor. Exempel på sådana händelser och omständigheter inbegriper brand, översvämning och andra naturkatastrofer, strejker, handelstvister, lockouter, import- eller exportrestriktioner, upplopp, olyckor, avbrott i energiförsörjningen, civila oroligheter, terrorhandlingar, eller krig.

10.5    Hänvisningar till ”inklusive” och andra liknande uttryck.  I dessa villkor begränsas inte meningen av ord som kommer före uttrycken "inkluderar", "inklusive", "inbegriper", "övriga" "andra", "exempelvis","t.ex.", "såsom", eller "i synnerhet" (eller andra liknande uttryck) till betydelsen av de ord som förekommer före ett sådant uttryck.

10.6    Vi kan komma att överföra detta avtal till någon annan. Vi kan enligt dessa villkor överföra våra rättigheter och skyldigheter till en annan organisation. Vi kommer att kontakta dig och underrätta dig om det i händelse av att vi planerar att göra detta. Om du är missnöjd med överföringen kan du kontakta oss för att avsluta ditt medlemskap inom 14 dagar från det att vi har informerat dig om överföringen.

10.7    Du behöver vårt samtycke för att överföra dina rättigheter till någon annan.  Du får bara överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker till det.

10.8    Ingen annan har några rättigheter enligt dessa villkor. Det avtal som har slutits enligt dessa villkor gäller mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att genomdriva något av dess villkor. Ingendera av parterna kommer att behöva få tillståndet från någon annan person för att kunna avsluta avtalsförhållandet oss emellan, eller för att genomföra ändringar av dessa villkor.

10.9    Språk.  Dessa villkor kan komma att presenteras för dig på fler än ett språk. Den svenskspråkiga versionen av dessa villkor ska äga företräde.  Samtliga avtal oss emellan kommer att ingås på svenska.

10.10  Även om vi dröjer med att genomdriva ett avtal, kan vi fortfarande komma att genomdriva det i ett senare skede. Om vi inte genast insisterar på att du vidtar någon villkorsenlig åtgärd, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig gällande avseende ett avtalsbrott, innebär det inte att du inte behöver vidta dessa åtgärder, och det kommer inte förhindra oss från att vidta åtgärder mot dig i ett senare skede.

10.11  Lagar som är tillämpliga för dessa villkor, samt vart du kan hänvända dig för att väcka talan. Dessa villkor lyder under svensk lagstiftning. Du kan väcka talan vid svensk domstol i enlighet med svensk lagstiftning.

Senaste uppdatering: den 23 maj 2018

Villkor för deltagande i AdTest-panelen

Se även Villkor för deltagande i AdTest-panelen

Sekretesspolicy


YouGov är en etisk användare av personuppgifter. Utan förtroendet från alla som svarar på våra frågor skulle vi inte kunna göra de undersökningar som hjälper våra klienter att fatta bättre beslut. Att dina personuppgifter är säkra är viktigt för oss också. 

Vi har försökt att göra integritets- och cookiesmeddelandet som följer så lättläst som möjligt. Om något i meddelandet är oklart kan du kontakta oss på dataprotection@yougov.com så hjälper vi dig gärna att reda ut det.

Vad detta meddelande täcker

Som ett företag som förlitar sig på användningen av personuppgifter är YouGov ansvarigt för att samla in och använda dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och det börjar med att tydligt berätta om hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.  I detta integritets- och cookiesmeddelande framförs:

 • vad för sorts personuppgifter vi får samla in om dig
 • hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter
 • varför vi kan komma att dela personuppgifter inom YouGov och med andra företag
 • vilka rättigheter och val du har när det gäller dina personuppgifter.

YouGov utgörs av många företag, som vart och ett kontrollerar de uppgifter som det tillhandahållits via våra panelmedlemmar och andra som på annat sätt deltar i undersökningar eller bläddrar på vår webbplats (”användare”).  Om du är en användare eller panelmedlem som är registrerad i Sverige är YouGov Sverige AB (kallat ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”YouGov”) den personuppgiftsansvarige. Det innebär att vi väljer varför och hur uppgifterna ska behandlas.  Vi finns på Eriksbergsgatan 8 B, 114 30 Stockholm.

Personuppgifter som vi samlar in

I detta avsnitt förklarar vi vilka personuppgifter vi kan samla in när du blir medlem i YouGov, använder vår webbplats och deltar i undersökningar samt vilka andra uppgifter vi kan samla in från andra källor.

 

Uppgifter som vi samlar in från dig

När du interagerar med vår webbplats eller deltar i YouGovs undersökningar tillhandahåller du oss de uppgifter som driver vårt företag.  Även om det finns vissa uppgifter som du måste tillhandahålla oss för att kunna använda en del av våra tjänster, som t.ex. kontouppgifter när du går med i YouGov, styr du själv hur mycket data du delar med oss.  Du bestämmer själv om du bara vill göra vissa undersökningar eller alla.

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att fullfölja den användning som vi beskriver i detta meddelande (eller tills du utövar din rätt till radering, vilket förklaras i avsnittet om dina rättigheter).

När du registrerar dig på YouGov samlar vi in följande:

 • kontaktuppgifter som ditt namn, e-postadress och postadress
 • demografiska uppgifter, som ålder, kön och allmän information om ekonomi och hushåll
 • dina inloggningsuppgifter, vilket är din e-postadress och det lösenord som du har valt
 • referenspartners ID om du kom till vår webbplats genom att klicka på en nätannons om att delta i YouGov, eller en länk i ett e-postmeddelande från en av våra rekryteringspartners (vi använder bara detta för att spåra rekryteringseffektiviteten och för att betala våra partners)
 • dina likes på Facebook, men bara om du väljer att registrera dig på YouGov via Facebook Connect och ger Facebook tillåtelse att dela informationen med oss under den processen.

När du svarar på frågor i undersökningar, på vår webbplats eller i mobilappar samlar vi in följande:

 • dina åsikter om sociala och politiska frågor, företag och varumärken
 • information om ditt uppträdande, t.ex. vilka affärer du gillar att handla i, vilka tv-program du nyligen sett eller vad för sorts saker du äger
 • metadata om enhet och webbläsare, (i stort sett en redovisningsspårning av din enhets- och webbläsaranvändning), inklusive IP-adress, märke, modell och operativsystem för den enhet som du använt samt typ av webbläsare (uppgifterna samlas in automatiskt när du svarar på frågor i undersökningar eller bläddrar på vår webbplats eller våra mobilappar).

Om du har godkänt nedladdning av spårningsprogram (du har bjudits in att göra det specifikt; det sker inte automatiskt) samlar vi in följande:

 • geolokaliseringsuppgifter, som visar var du har varit när du haft din mobila enhet med dig
 • metadata om enhet och webbläsare
 • information om webbplatser som du har besökt, vilka program som du har laddat ned på din dator eller mobila enheter och hur och när du använder dem (vi samlar inte in någon information som du anger i fälten för inloggning och lösenord när du surfar på nätet).

Om du har bjudits in att delta i en webbaserad eller personlig kvalitativ undersökning samlar vi in följande:

 • dina åsikter i ämnet som undersökningen handlar om
 • Vi kan även komma att spela in dessa intervjuer med dig, men i så fall får du fullständig information om undersökningsprojektet och möjlighet att inte delta.

När du bläddrar på vår webbplats eller använder våra mobilappar samlar vi in följande:

När du kontaktar oss eller interagerar med vår webbplats eller på sidor för sociala media samlar vi in följande:

 • alla personuppgifter som du tillhandahåller om dig själv, inbegripet namn och kontaktuppgifter samt samtalshistorik för vår kommunikation med dig
 • alla kommentarer som du gör på vår webbplats eller på sociala medier samt om du har valt att följa någon annan medlem i YouGov på vår webbplats.

 

Särskilda kategorier av personuppgifter

En del av de uppgifter som du tillhandahåller oss faller inom ramen för vad EU:s dataskyddsförordning beskriver som särskilda kategorier av personuppgifter, som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller information om hälsa och sexuell läggning.  Under en undersökning kan vi t.ex. fråga dig om hur du har röstat eller tänker rösta, eller om du ser dig tillhöra någon särskild religion.  Vi använder denna information på samma sätt som vi använder all annan information som vi samlar in, men enligt lagen krävs ditt uttryckliga samtycke till att vi samlar in och använder den.

Du ombeds uttryckligen att ge YouGov ditt samtycke till att använda dessa kategorier av uppgifter om du registrerar dig på en YouGov-panel. Varje gång vi ställer en fråga som faller inom en av dessa kategorier och om du inte har gett oss ditt samtycke till att vi använder uppgifterna i denna kategori påminner vi dig om att vi behöver det.  Du kan alltid välja att hoppa över frågorna om du inte vill att vi ska använda denna kategori av uppgifter, och du kan alltid ändra inställningarna för ditt samtycke på din kontosida.

Personuppgifter som samlas in från andra källor

Vi kan även använda personuppgifter som du har delat med oss för att få fram ytterligare information från andra källor:

 • Offentliga källor: till exempel kan vi jämföra ditt postnummer mot offentliga register för att fastställa att du bor i ett visst upptagningsområde för en särskild lokal myndighet eller valkrets.

Fast du inte har gått med i YouGov kan du ändå få inbjudningar om att delta i våra undersökningar.  I sådana fall har vi antingen fått din e-postadress från en klient eller så har vi förvärvat den från ett företag som underhåller databaser med kontaktinformation så att företag som YouGov kan kontakta dig.  Vi skickar endast e-postmeddelanden när vi har garantier från dem som förser oss med e-postadressen att mottagaren (det är du) har godkänt att ta emot meddelanden från tredje part (t.ex. från YouGov), och vi berättar alltid varifrån vi har fått dina uppgifter och ger dig möjlighet att tacka nej till fler e-postmeddelanden från oss.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter och med vem vi delar dem

I detta avsnitt förklarar vi hur och varför vi använder dina personuppgifter, vilka alternativ du har avseende hur dina uppgifter används och med vilka andra företag vi delar dem.

 

Användning av personuppgifter för grundläggande marknadsundersökningar

Vi använder de uppgifter som du delar med oss, eller som vi får från de andra källorna som nämns ovan, för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt och för att tillhandahålla våra klienter användbara undersökningar.  Den användning som vi beskriver nedan utgör det grundavtal som vi har med våra paneldeltagare.

Vi använder personuppgifter för att …

Exempelvis …

Registrera, bekräfta och administrera ditt konto

Om du registrerar dig på YouGov-panelen använder vi din e-postadress och lösenord för att skapa ditt konto och bekräfta din identitet varje gång du loggar in samt dina kontouppgifter för att hjälpa oss att besvara dina frågor när du kontaktar oss

Välja ut och bjuda in dig att delta i YouGovs undersökningar

Om en klient vill veta vad personer som bor i ett visst område och demografiska del tycker om en läsk använder vi ditt postnummer och andra demografiska uppgifter för att avgöra om du är kvalificerad för ett särskilt projekt. Sedan använder vi ditt namn och e-postadress för att bjuda in dig att delta i en undersökning.

Ge dig poäng och belöningar som du tjänar in när du deltar i undersökningar

Vi använder dina kontaktuppgifter för att berätta om du har vunnit i en utlottning samt dina bankkontouppgifter för att betala dig om du omvandlar poängen till pengar

Skapa aggregerade och anonyma undersökningar för våra klienter

När vi samlat in dina svar från undersökningen kombinerar vi dem med svar från andra svaranden och omvandlar dem till värdefulla insikter för våra klienter, antingen i form av statistiska kalkylblad eller aggregerade rapporter.  En del av dina svar går direkt in i vår större globala märkesspårningsprodukt (BrandIndex) och vårt segmenterings- och planeringsverktyg (Profiler).  Våra klienter har tillgång till dessa verktyg för att skapa sina egna aggregerade insikter – de kan inte se något som identifierar dig.

Skapa anonymiserade, men ej aggregerade data på svarandenivå för klienter

Vi kan förse våra klienter med kalkylblad som innehåller alla dina svar i undersökningen. Dessa datauppsättningar är inte aggregerade, och avslöjar inte din identitet. Mottagarna är bundna av avtal att inte försöka få fram identiteten på de individer som tillhandahållit svaren.

Skapa artiklar och annat innehåll för vår webbplats

Vi använder svaren i undersökningarna för att skriva intressanta artiklar som kan publiceras på vår webbplats eller inkluderas i nyhetsartiklar på tredje parts webbplatser

Utveckla och förbättra våra tjänster

Vi använder dina svar i undersökningen för att förbättra våra undersökningsverktyg och -metoder, vilket hjälper oss att säkerställa att vi ger dig och våra klienter den bästa möjliga upplevelsen

Svara dig när du utövar dina rättigheter angående de uppgifter som vi har om dig (mer information om vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter anges nedan)

Vi använder din kontoinformation och interna identifierare för att identifiera de uppgifter som är relevanta för din begäran och för att ge dig svar

Upptäcka och förebygga bedräglig aktivitet

Vi använder din IP-adress för att säkerställa att din plats stämmer med den som panelen du är med i har, och ibland upprepar vi frågor under undersökningarna för att kontrollera om du är ouppmärksam eller om det finns andra indikatorer som visar på dålig svarskvalitet

 

För att kunna använda dina personuppgifter på sådant sätt som beskrivs ovan kan vi dela dem inom YouGov med betrodda tredje parter som levererar tjänster till oss, och vid sällsynta tillfällen med klienter (men bara om du särskilt har godkänt detta inom relevant undersökning). Här följer mer information om typerna av företag och vad vi delar med dem:

YouGov Group-företag

YouGov är ett globalt företag.  Det innebär att en del av de personuppgifter som vi samlar in kan överföras inom YouGov Group-företag. Det kan till exempel ske när en klient vill köra en undersökning i flera länder eller våra globala datateam analyserar data tvärs över vår globala panel.

Våra klienter

Vårt företag bygger på att förse klienter med insikter från anonymiserade undersökningar. Ibland vill våra klienter kombinera dina svar i undersökningen med sina egna uppgifter för att få ännu större insikter. I sådana fall tillfrågas du i den undersökningen om du vill uppge vissa identifierande uppgifter (som din e-postadress eller användarnamn på sociala media) till våra klienter för att möjliggöra detta. Om du vill dela dessa uppgifter eller inte avgör du själv – om du inte vill uppge de efterfrågade uppgifterna påverkar det inte de poäng som du kan tjäna eller ditt deltagande i framtida undersökningar.

Våra tjänsteleverantörer

Vi arbetar med betrodda tjänsteleverantörer som utför vissa funktioner å våra vägnar för att vi ska kunna förse dig med våra tjänster.

Dessa företag behandlar uppgifter å våra vägnar. De har endast tillgång till de personuppgifter som de absolut behöver för att leverera den specifika tjänsten till oss. Vi har alltid säkerhetsklausuler på plats för att säkerställa att de inte röjer eller använder dem för andra ändamål. I en del fall kan dessa företag (exempelvis våra betalningshanterare) behöva behandla dina personuppgifter för egna specifika ändamål. Det kan till exempel handla om att säkerställa att de följer de förordningar eller lagar som styr deras egna sektorer.

Våra tjänsteleverantörer faller inom följande kategorier (och behandlar dina uppgifter på följande plats(er)):

 • behandlare av kontanta betalningar, presentkort och övriga incitament (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS), USA)
 • leverantörer av datainsamlingstekniker (EES, USA)
 • molnbaserad lagring (EES, USA)
 • datacenterlagring (EES, USA)
 • kommunikationsplattformar och -tekniker (EES)
 • nätreklam (EES, USA).

Våra datamatchningspartners

Våra datamatchningspartners skapar och säljer konsumentklassificeringar som hjälper företag att förstå kunders demografi, livsstilar, preferenser och beteende.  Denna information är värdefull för våra klienter och om de så begär lägger vi till dessa uppgifter till de insikter som vi tillhandahåller dem.

För att kunna göra detta delar vi vissa personuppgifter, som ditt namn, e-postadress och postnummer, så att våra partners kan matcha dem mot sina egna uppgifter och berätta för oss vilket av deras segment som du tillhör.  Precis som för våra tjänsteleverantörer delar vi bara de personuppgifter som våra datamatchningspartners behöver för att matcha våra data mot deras, och vi har säkerhetsklausuler på plats för att säkerställa att de inte röjer eller använder uppgifterna för egna ändamål.

Bland våra datamatchningspartners finns:

 • Experian (från vilken vi får koder till Mosaic, FSS och Consumer View)
 • Acxiom (från vilken vi får koder till Personicx)
 • CACI (från vilken vi får koder till Acorn och Fresco).

Andra företag

Dessa omständigheter är ovanliga, men vi kan dela personuppgifter med andra företag om:

 • vi måste dela din information för att uppfylla krav enligt lagar och förordningar (eller vi har rimliga skäl att anta att vi måste röja din information för sådana ändamål)
 • vi behöver dela personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara våra rättigheter enligt lagen, inklusive med våra rådgivare inom juridik och andra områden
 • vi omstrukturerar vårt företag, eller om vi köper eller säljer företag eller tillgångar kan vi dela dina personuppgifter med en presumtiv säljare eller köpare
 • företagets alla eller betydliga delar av dess tillgångar förvärvas av annan part blir dina personuppgifter en av de överförda tillgångarna.

 

Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter på något av de sätt som beskrivs ovan ska du inte dela dina uppgifter med YouGov eller använda våra tjänster – du bör avregistrera dig här, eller kontakta oss och be oss att göra det åt dig.  Vi behöver använda dina uppgifter på detta grundläggande sätt för att kunna ge dina åsikter betydelse i världen, och för att utföra undersökningen, vilket gör att vi kan finnas kvar som företag.

Användning av personuppgifter för avancerade undersökningar och modellering

Förutom de användningar som vi beskriver ovan och förutsatt att du väljer att delta som paneldeltagare på detta sätt, kan vi även dela dina uppgifter med betrodda partnerföretag.  Våra partners använder dessa uppgifter för att skapa och förbättra sina produkter och tjänster, och för att skapa publik för annonsörer så att de når ut med mer relevanta meddelanden och förslag (även om du aldrig kommer att ingå i denna publik).  Här följer mer information om våra partners och vad vi delar med dem:

Våra partners för avancerade undersökningar och modellering

Genom matchning av personuppgifter (till exempel namn, e-postadress eller en unik identifierare) eller nätidentifierare kan våra partners använda svar från undersökningen för att:

 • skapa och förbättra produkter och tjänster, som konsumentsegmentering, för att hjälpa andra företag att bättre förstå sina kunders troliga egenskaper
 • skapa publik för annonsörer så att de bättre kan nå ut med budskap och förslag (annonspublik skapas genom att hitta människor i befolkningen som har samma egenskaper som du, via en process kallad lookalike-modellering, så du aldrig inkluderas i denna publik).

Förutsatt att du väljer att delta på detta sätt kan vi dela dina personuppgifter med följande partners för dessa ändamål:

 • Experian
 • Acxiom / LiveRamp
 • MediaBrands, del av IPG.

Återigen, förutsatt att du väljer att delta på detta sätt, kan vi dela nätidentifierare med följande partners för dessa ändamål:

 • Eyeota
 • mPlatform, del av GroupM.
 • Adform

 

Du har fullständig kontroll över huruvida vi använder dina uppgifter på detta sätt (dvs. inte anonymt).  Du kan välja att inte delta i dessa användningar genom att ändra behörighetsinställningen på din kontosida.

Rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

YouGov har åtagit sig att använda personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. För all användning av dina personuppgifter, som vi så här långt har beskrivit, behandlar vi dina personuppgifter utifrån rättsgrunden att vår behandling är nödvändig för de berättigade intressen som vi strävar efter som företag, nämligen att vårt företag är helt och hållet beroende av att kunna använda dina personuppgifter för att skapa undersökningar och insikter för våra klienter.

Om du har frågor om vilka rättsgrunderna till att vi behandlar dina personuppgifter är, eller vill veta mer om hur vi avgör att dessa rättsgrunder gäller kan du kontakta vår dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som finns i avsnittet Kontakta oss.

Överföring av personuppgifter utanför EES

Vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte lämnar det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).  I en del fall måste vi dock dela uppgifter med andra företag i YouGov Group eller tredje parter som finns i länder utanför EES, enligt tidigare beskrivning.  Dessa länder har kanske inte samma dataskyddslagstiftning som Sverige och därför skyddas kanske inte användningen av dina personuppgifter i samma utsträckning.

I dessa fall inför vi lämpliga skydd för att se till att det finns en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.  I synnerhet använder vi ett av följande:

 • Standardavtalsklausuler: vi använder standardavtalsklausuler för överföringen av personuppgifter till företag utanför EES.  Dessa avtalsfästa åtaganden har antagits av Europeiska kommissionen och säkerställer adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs till länder utanför EES genom att förbinda mottagare av personuppgifter till vissa dataskyddsstandarder, inklusive skyldighet att vidta lämpliga tekniska åtgärder och säkerhetsåtgärder.  Vi använder standardavtalsklausuler när vi överför uppgifter till andra företag i YouGov Group och för överföringar till mottagare som varken är Privacy Shield-certifierade eller belägna i ett land som omfattas av ett beslut om tillräcklighet (se nedan).
 • Privacy Shield mellan EU och USA: Privacy Shield är en överenskommelse mellan EU och USA som syftar till att skydda alla personuppgifter från EU när de överförs till USA via principer för amerikanska företag om att de är skyldiga att ha dataskydd för personuppgifter som de får från EU.  YouGov förlitar sig på dessa skydd vid överföring av uppgifter till företag baserade i USA när dessa företag är Privacy Shield-certifierade.
 • Beslut om tillräcklighet: när Europeiska kommissionen har bestämt att ett land utanför EU har en adekvat skyddsnivå kan personuppgifter sändas till sådant tredje land utan att något av de övriga skydd som nämns ovan behöver implementeras.  YouGov kan förlita sig på beslut om tillräcklighet vid överföring av uppgifter till företag belägna i länder där sådana garantier har getts.

 

Kontakta oss via de uppgifter som finns i slutet av detta meddelande om du vill få mer information om de skyddsåtgärder som vi sätter in och för att få en kopia på relevanta dokument.

 

Så här sparar och skyddar vi dina personuppgifter

Vi vet hur viktigt det är att dina personuppgifter är skyddade medan vi har dem.  I detta avsnitt beskrivs en del av de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att de är hålls skyddade.

 

Vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter från att förloras eller missbrukas, och från obehörig åtkomst, obehörigt röjande, ändring eller förstörelse.  I detta avsnitt beskrivs en del av de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att dina personuppgifter hålls skyddade:

 • vi använder datacentrer, som har hög nivå avseende fysiska säkerhetsåtgärder, där dina personuppgifter och våra system förvaras och skyddas
 • vi utför oberoende penetrationstest på årlig basis och skannar kontinuerligt våra system och applikationer för att upptäcka sårbarheter i våra system; om du tror att du har upptäckt ett säkerhetsproblem eller en sårbarhet i ett av våra system vill vi gärna att du informera oss om det på security@yougov.com
 • vi använder kryptering för att säkra dina personuppgifter medan de överförs med hjälp av TLS-kryptering och när de lagras med hjälp av AES256-kryptering
 • vi medger åtkomst till tillskrivningsbara uppgifter (med vilket vi menar uppgifter som direkt identifierar dig) endast för de YouGov-anställda som behöver dem för att utföra sitt arbete, exempelvis vårt supportteam så att de kan svara dig när du kontaktar oss
 • vi gör säkerhet till alla våra anställdas ansvar och vi utbildar vår personal i att identifiera säkerhetsrisker och skydda dina uppgifter.

På vår webbplats kan det då och då finnas länkar till och från andra webbplatser.  Observera att om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ska dessa webbplatser ha sina egna integritetspolicyer, och att vi inte tar något ansvar för dessa webbplatser.  Kontrollera integritetspolicyerna innan du skickar in dina uppgifter till webbplatserna.

E-post och meddelanden

I detta avsnitt förklaras de alternativ som du har när det gäller e-post och meddelanden som vi skickar till dig

 

Om du registrerar dig som en YouGov-paneldeltagare är det nödvändigt för ditt deltagande att vi kan skicka e-post och meddelanden till dig med inbjudningar om att delta i forskningsprojekt, som kan göras via webbaserad undersökning, eller genom att ladda ner en mobilapp eller personligen.  Flertalet av våra undersökningar är till sin natur tidskänsliga och utan möjligheten att meddela dig att vi skulle vilja få din åsikt hamnar du efter andra paneldeltagare, eftersom du går miste om möjligheter att dela din åsikt och tjäna poäng.

Om du föredrar att inte få dessa servicemeddelanden måste du lämna panelen helt och hållet.

Vi kan separat vilja skicka e-post och meddelanden till dig när dina åsikter är med i nyheterna, eller för att uppmuntra dig att försöka få dina vänner och din familj att också delta. Du kan tacka nej till dessa meddelanden när som helst på din kontosida på webbplatsen.

När det gäller all e-post och alla meddelanden som nämns ovan förlitar vi oss på vårt berättigade intresse i att bedriva vår undersökningsverksamhet – och samtidigt garantera att våra paneldeltagare är tillräckligt informerade om sina konton hos oss – som rättsliga grunder för denna behandling.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats och våra mobilappar.  I detta avsnitt berättar vi om de cookies som vi använder, vad de gör och vilka alternativ du har när det gäller cookies

 

Cookies är små datafiler som gör att en webbplats kan samla in och spara en rad uppgifter på din stationära dator, bärbara dator eller mobila enhet.  Vi använder cookies och liknande tekniker, som taggar och pixlar (cookies), för att hjälpa oss att tillhandahålla funktioner och funktionalitet på våra webbplatser och mobilappar samt att allmänt förbättra det sätt de fungerar på.  Vi använder både cookies som YouGov ställer in (kallade förstapartscookies) och tredjepartscookies (som inte ställs in av YouGov, utan av andra webbplatser med YouGovs tillstånd).

YouGovs cookies

YouGov använder cookies för att göra så att du kan navigera på vår webbplats, använda dess funktioner och för att samla in information om dina val och preferenser, vilket gör att vi kan anpassa webbplatsen, exempelvis genom att minnas vilket språk du föredrar.  I tabellen nedan listas och beskrivs de förstapartscookies som vi har placerat på vår webbplats.

Cookie-namn

Vad cookies används till

ygtrk

När denna cookie placeras på vår och våra klienters webbplats kan vi använda den för att förstå när du har besökt dessa webbplatser, eller sett en nätannons.  Vi använder informationen, i kombination med dina svar på undersökningen för att hjälpa klienterna att förstå om de har riktat sina annonser till rätt sorts människor, och därefter kan vi bjuda in dig att delta i våra undersökningar för dessa klienter.

surveypopup

Denna cookie gör att vi kan ge dig ett relevant popup-meddelande när du återvänder till webbplatsen efter att ha avslutat undersökningen.

sessionid

Denna cookie gör att vi kan identifiera dig medan du använder webbplatsen.

ygmsg

Denna cookie gör att vi kan tillhandahålla dig återkopplingsmeddelanden, som verifieringsfel med en extern partner som t.ex. Facebook.

django_language

Denna cookie gör att vi kan säkerställa att vi visar innehåll på rätt språk, beroende på din preferens.

Csrftoken

Denna cookie associeras med Djangos webbutvecklingsplattform, och är avsedd att skydda en webbplats mot programattacker på webbramverk.

termsaccepted

Denna cookie berätta för oss att du har godkänt vårt cookiemeddelande så att vi inte upprepade gånger visar samma meddelande för dig.

 

Tredjepartscookies

I tabellen nedan listas och beskrivs de tredjepartscookies som vi har placerat på vår webbplats och våra mobilappar.  Du kan läsa mer om de cookies som vi använder genom att klicka på länkarna nedan.

Typ av cookie

Vad dessa cookies används till

Cookies som vi använder för att uppnå detta

Analytiska cookies

Vi använder analytiska cookies för att förstå hur du använder våra webbplatser och mobilappar så att vi kan övervaka deras prestanda och slutligen förbättra dem.  Genom att till exempel förstå hur du använder vissa funktioner och sidor på YouGovs webbplats kan vi identifiera och fixa fel på sidorna samt förbättra webbplatsens utformning och navigering.

New Relic

Google Search Console

iTunes Connect iOS

Google Analytics (webbplats och appar)

Google Tag Manager (webbplats och appar)

Google Firebase (endast appar)

Fabric (endast appar)

Annonscookies

Cookies kan även användas för att leverera nätannonser och för att spåra annonskampanjers prestanda och effektivitet.  Marknadsföringscookies på vår webbplats samlar in information om hur du bläddrar på nätet, som vilka sidor du har sett, och använder den informationen för att skapa relevanta nätannonser som du kan se på tredje parts webbplatser.

Criteo

Facebook

Google DoubleClick

Google DoubleClick Counter

Google Adwords

Google Remarketing

Twitter

LinkedIn

Marketo

Adition

Kommunikationscookies

Vi är beroende av vissa cookies för att kommunicera med dig, och du med oss.  Knappen Support på vår webbplats och möjligheten för dig att kommentera vårt online-innehåll drivs till exempel båda av cookies.

Zendesk

Disqus

 

Dina val när det gäller cookies

När du gick in på webbplatsen visades ett meddelande med information om vår användning av cookies.  Om du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du den användning av cookies som beskrivs i meddelandet.  Du kan dock använda dina webbläsarinställningar för att godkänna eller avböja nya cookies och för att radera befintliga cookies.  Funktionen Hjälp i din webbläsare berättar hur du gör det, och mer information om hur du kan radera och hantera cookies finns på http://www.allaboutcookies.org/. Om du i första hand oroar dig för annonscookies från tredje parter kan du stänga av dem genom att gå till Dina online-val på http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Var medveten om att en begränsning av cookies kan betyda att du inte kommer att kunna dra fördel av alla de funktioner och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen.

E-postspårning

En del av den e-post som vi skickar till dig kan innehålla en pixeltagg eller spårade länkar som tillåter oss att identifiera när du har öppnat e-postmeddelandet och verifierar vilka länkar inom e-postmeddelandet som du har tillträtt.  Vi använder denna information för att avgöra vilka delar av våra e-postmeddelanden som är av störst intresse för dig.

Du kan radera pixeln genom att radera e-postmeddelandet.  Om du inte vill ladda ner pixeln till din dator eller annan enhet kan du gå ur vår mejllista när som helst på din kontosida på vår webbplats.

Dina rättigheter

I detta avsnitt förklaras de rättigheter som du har när det gäller de personuppgifter som vi har om dig

 

Du har vissa rättigheter när det gäller de personuppgifter som vi har om dig och som är avsedda att ge dig fler alternativ och större kontroll över dina personuppgifter.  Dessa rättigheter förklaras här nedan.

Rättighet

Vad innebär det?

Är det tillgängligt för dig?

Rätten att begära åtkomst till personuppgifter

Du kan begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig och relaterad information

Ja

Rätten att begära korrigering av personuppgifter

Du kan be oss att korrigera alla felaktiga uppgifter om dig och att komplettera alla ofullständiga uppgifter som vi har om dig

Ja

Rätten att begära radering av personuppgifter

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter som vi har om dig

Ja, i vissa situationer

Rätten att begära begränsning av behandling av personuppgifter

Du kan begära att vi begränsar vår användning av dina uppgifter till att endast lagra dem, att vi slutar att använda dem för alla andra ändamål, eller att vi behåller uppgifter som skulle raderas.

Ja, i vissa situationer

Rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter

Du kan invända mot vissa typer av behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter

Ja, i vissa situationer

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format och, när så är möjligt, få detta skickat till ett annat företag

I allmänhet nej.  Detta beror på att nästan all vår behandling vilar på grunderna för våra berättigade intressen att lagligen behandla dina personuppgifter.

 

Automatiserat beslutsfattande

Vi räknar inte med att beslut som kommer att ha en juridisk eller annan betydande effekt på dig kommer att fattas om dig med endast automatiserade medel. Vi kommer dock att uppdatera detta meddelande om denna position ändras och meddela dig om dessa ändringar.

Utövande av dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter genom att använda kontaktinformationen nedan.  När du väl har skickat in din begäran kan vi kontakta dig för att begära ytterligare information för att verifiera din identitet (eftersom vi vill vara säkra på att det verkligen är du som begär dina uppgifter) eller för att hjälpa oss att besvara din begäran.  Förutom i sällsynta fall svarar vi dig inom en månad från mottagandet av informationen eller, då ingen sådan information krävs, efter att vi har fått all information om din begäran.  Som redan sagts ovan gäller vissa rättigheter generellt medan andra endast är tillgängliga under vissa omständigheter. Skulle vi anse att en rättighet inte är tillgänglig för dig får du veta detta tillsammans med orsaken till vårt beslut.

E-post:  your.rights@yougov.com

Post:      Dataskyddsombudet

Eriksbergsgatan 8 B

114 30 Stockholm 

 

Lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd i Europa, särskilt i ett land där du arbetar eller bor, där dina juridiska rättigheter har åsidosatts eller där dina personuppgifter har använts eller används på ett sätt som inte överensstämmer med uppgifterna. Kontaktuppgifter till Datainspektionen, Sveriges  självständiga tillsynsmyndighet som upprätthåller informationsrättigheter, finns på deras webbplats, som även innehåller information om hur ett klagomål lämnas in.  Vi ber dig dock att kontakta oss innan du lämnar in ett klagomål så att vi kan försöka lösa de problem eller frågor som du har.

 

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor om detta meddelande, eller om hur vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

E-post:  dataprotection@yougov.com

Post:      Dataskyddsombudet

Eriksbergsgatan 8 B

114 30 Stockholm 

 

Om du har frågor, problem eller återkoppling av en mer allmän natur kan du kontakta panelchefen.

E-post:  support-se@yougov.com

Post:      Panelchef

Eriksbergsgatan 8 B

114 30 Stockholm 

 

Uppdateringar av detta meddelande

Detta meddelande uppdaterades senast det datum som syns i början av meddelandet.

Även om vi förbehåller oss rätten att då och då ändra detta meddelande kommer vi att meddela dig om det görs några väsentliga ändringar via e-post eller annat lämpligt sätt för att ge dig möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft.

Om du invänder mot framtida ändringar kan du stänga ditt konto genom att gå till din kontosida och klicka på Avprenumerera.

Senaste uppdatering: den 23 maj 2018

Cookie-policy

Dina val när det gäller cookies

När du gick in på webbplatsen visades ett meddelande med information om vår användning av cookies.  Om du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du den användning av cookies som beskrivs i meddelandet.  Du kan dock använda dina webbläsarinställningar för att godkänna eller avböja nya cookies och för att radera befintliga cookies.  Funktionen Hjälp i din webbläsare berättar hur du gör det, och mer information om hur du kan radera och hantera cookies finns på http://www.allaboutcookies.org/. Om du i första hand oroar dig för annonscookies från tredje parter kan du stänga av dem genom att gå till Dina online-val på http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Var medveten om att en begränsning av cookies kan betyda att du inte kommer att kunna dra fördel av alla de funktioner och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen.

E-postspårning

En del av den e-post som vi skickar till dig kan innehålla en pixeltagg eller spårade länkar som tillåter oss att identifiera när du har öppnat e-postmeddelandet och verifierar vilka länkar inom e-postmeddelandet som du har tillträtt.  Vi använder denna information för att avgöra vilka delar av våra e-postmeddelanden som är av störst intresse för dig.

Du kan radera pixeln genom att radera e-postmeddelandet.  Om du inte vill ladda ner pixeln till din dator eller annan enhet kan du gå ur vår mejllista när som helst på din kontosida på vår webbplats.

 

Senaste uppdatering: den 23 maj 2018